Mesafeli Satış Sözleşmesi

1.TARAFLAR

1.1.  Selam Dünyalı Biz Dostuz®    (Kısaca “Satıcı” olarak anılacaktır.)

Adres : Akat Mh. Zeytinoğlu Cd. No:1 Beşiktaş – İstanbul

E-Posta : selam@selamdunyalibizdostuz.com

1.2.      (Kısaca “Alıcı” olarak anılacaktır.)

T.C. Kimlik Numarası : Sipariş esnasında ALICI tarafından belirtilir.

Adres : Sipariş esnasında ALICI tarafından belirtilir.

Telefon : Sipariş esnasında ALICI tarafından belirtilir.

E-Posta : Sipariş esnasında ALICI tarafından belirtilir.

1.3.Taraflar yukarıda belirttikleri adresleri, yasal ikametgâhları olarak kabul etmişlerdir. Adres değişikliği olan taraf, değişikliği diğer tarafa yazılı olarak bildirmediği takdirde, bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli sayılacaktır.

2.SÖZLEŞME’NİN KONUSU

Alıcı’nın, Satıcı‘ya ait Selam Dünyalı Biz Dostuz Kart oyununu (Kısaca ‘ürün’ olarak anılacaktır.) elektronik ortamda satın alması ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. 

3.SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ VE BEDELİ

3.1.Sözleşme konusu ürünün özellikleri ve bedeli internet sitesinde yer almaktadır. Yapılan indirimler ve promosyonlar satış fiyatına yansıtılır.

3.2.Fatura, Alıcı’nın, yukarıda yer alan elektronik posta adresine, e-fatura olarak gönderilecektir. 

4.TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

4.1.Alıcı’nın Hak ve Yükümlülükler:

4.1.1.Alıcı, bu Sözleşme’yi, Aydınlatma Metnini, “  www.selamdunyalibizdostuz.com  ” internet sitesinde yer alan tüm bilgileri okuduğunu; bunlarda yer alan bilgileri doğru ve eksiksiz olarak edindiğini ve elektronik ortamda onayladığını; Sözleşme’nin tabi olduğu mevzuatın kendilerine yüklediği yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olduğunu kabul ve taahhüt eder. 

4.1.2.Alıcı, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almayacak olup; teslim aldığı ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul ve taahhüt eder. 

4.1.3.Alıcı, ürüne ilişkin şikayetini, Satıcı’ya, yukarıda yer alan iletişim bilgilerini kullanmak suretiyle iletebilecektir. Alıcı, cayma hakkı kullanacaksa ürünü kullanmamalı; ambalajı açmamalıdır. Ayrıca fatura iade edilmelidir.

4.1.4.Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile Alıcı’nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak Alıcı veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilecektir. Bu süre içinde ürünün Alıcı’ya teslim edilememesi durumunda, Alıcı’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

4.1.5.Alıcı, banka ve / veya finans kuruluşu vasıtasıyla yaptığı ödemelerde, yaşanan gecikmelerde dahil olmak üzere her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu; bu sebeple Satıcı’nın uğrayacağı doğrudan ve dolaylı tüm zararları tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder. 

4.2.SATICI’nın Hak ve Yükümlülükleri:

4.2.1.Satıcı, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul ve taahhüt eder.

4.2.2.Satıcı, Sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

4.2.3.Satıcı, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli Alıcı’ya iade edeceğini kabul ve taahhüt eder.

4.2.4.Satıcı, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu en kısa süre içerisinde Alıcı’ya bildirecektir. Satıcı veya Alıcı söz konusu mücbir sebebin varlığının 30 günden uzun sürmesi halinde, sözleşmeyi iptal edebilir; bu durumda, ürün tutarı, Alıcı’ya 14 gün içinde iade edilir. Alıcı’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı, olası gecikmeler için Satıcı’yı sorumlu tutamayacağını kabul ve taahhüt eder.

5.CAYMA HAKKI

5.1.Alıcı, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, Satıcı’ya bildirmek ve ambalajının açılmamış olması şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Satıcı’ya aittir. Alıcı, söz konusu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

5.2.Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde Satıcı’ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

3. kişiye veya Alıcı’ya teslim edilen ürünün faturası, 

İade formu,

İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve Alıcı’yı borç altına sokan belgeleri Alıcı’ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

Alıcı’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa Alıcı kusuru oranında Satıcı’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan Alıcı sorumlu değildir.

Cayma hakkının kullanılması nedeniyle Satıcı tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

6.YETKİLİ MAHKEME / İTİRAZ MERCİ

6.1.Bu Sözleşme’nin uygulanmasında ve/veya yorumlanmasında doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde, Türk Kanunları uygulanır. 

6.2.Uyuşmazlık halinde, ürünün bedeli, her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar dahilindeyse, Satıcı’nın bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri; üzerinde ise İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6.2.1.Alıcı, Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda, Satıcı’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini; bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi uyarınca delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt eder.

7.DİĞER

7.1.Sözleşme, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve sair mevzuata uygun olarak düzenlenmiştir.

7.2.Sözleşme, Alıcı tarafından satılan ürünün eksiksiz teslim alınmasıyla sona erecektir. 

7.3.Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, elektronik ortamda yapılacaktır.

7.4.Sözleşme’de yapılacak her türlü değişiklik, tarafların yazılı mutabakatıyla mümkündür.

Bu Sözleşme 7 maddeden oluşmakta olup; Taraflar arasında, elektronik ortamda düzenlenmiş ve onaylanmıştır. 

Privacy Preferences

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
SDBD web sitemizde geçirmiş olduğunuz deneyimi iyileştirebilmek ve takip edebilmek amacıyla 3.parti çerezler kullanıyoruz. Bu çerezleri kabul etmiş sayılırsınız.